prof. Ing. Vilibald Bezdíček, DrSc.

image089

Prof. Ing. Dr. tech. Vilibald Bezdíček, DrSc. se narodil 12. listopadu 1906 ve Vídni. Jeho otec byl obuvník a po vzniku samostatného státu v roce 1918 se s rodinou přestěhoval do Brna. V letech 1926 – 1932 studoval na odboru stavebního inženýrství České vysoké školy technické v Brně. Studium ukončil v roce 1932, v době těžké hospodářské krize a velké nezaměstnanosti.

Technickou praxi získal při úpravách řeky Moravy u Brodského a na stavbě sypané hráze u Fryštáku u Zlína jako zaměstnanec Zemské technické správy. Po dokončení stavby byl zaměstnán u této správy až do roku 1940, kdy přešel k Zemskému úřadu v Brně. Tam se podílel během války na přípravách plánů výstavby vodohospodářských děl pro novou republiku.

Po válce prováděl ve funkci vrchního zemědělského komisaře inspekci jihomoravských přehrad. V roce 1946 obhájil na odboru inženýrského stavitelství doktorskou disertaci na téma „Příspěvek ke studiu průsakové křivky v zeminách“. V roce 1947 odešel na Ministerstvo techniky a 1. 9. 1949 byl jmenován profesorem na Fakultě stavební Českého vysokého učení v Praze, kde v letech 1950 – 1952 zastával funkci rektora. Na fakultě byl vedoucím Katedry meliorací a vychoval řadu později významných vodohospodářů. V této době začal pracovat v ICID – Mezinárodní komisi pro závlahy a odvodnění.

V roce 1953 působil krátce ve funkci náměstka ministra vysokých škol. V roce 1952 se vrátil do Brna na tehdejší Vysokou školu stavitelství, kde zastával v letech 1953 – 1955 funkci prorektora a v letech 1955 – 1958 funkci rektora. V této funkci se významně zasloužil o vznik Vysokého učení technického v Brně. Na stavební fakultě byl vedoucím Katedry vodních staveb a ve své pedagogické práci se věnoval přednáškám předmětů Úpravy vodních toků, Hydrologie a Vodní hospodářství a výchově vědeckých aspirantů. Pro všechny své předměty napsal skripta a učební pomůcky.

Byl spoluautorem Státního vodohospodářského plánu, spoluzakladatelem Společnosti pro šíření vědeckých a politických znalostí a jejím dlouholetým funkcionářem. Byl členem a určitou dobu předsedou redakční rady časopisu Vodní hospodářství. Rektorem VUT se stal opět 1. 8. 1968. V období od 8. 1. 1969 do 26. 8. 1969 byl ministrem školství první české vlády po ustanovení federace. Pro svou významnou účast na demokratizačním procesu „Pražského jara“ byl z této funkce odvolán, 30. 10. 1969 zbaven funkce rektora VUT a následně i funkce vedoucího Katedry vodních staveb. Bylo mu rovněž zakázáno pedagogické působení a katedra byla zrušena.

Do výslužby odešel po dosažení 65 let a po příležitostném působení v různých krátkodobých zaměstnáních, se po zániku totalitního režimu v roce 1989, vrátil, jako poradce rektora, znovu na VUT.

Zemřel po krátké těžké nemoci 13. 8. 1991 v Rajhradě ve věku nedožitých 85 let. Zásluhami o vybudování Vysokého učení technického v Brně a všestrannou společenskou a organizační činností se profesor Bezdíček zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti naší školy.