Optimalizace uspořádání systémů ochrany před povodněmi

Autor

Jaromír Říha, Tomáš Julínek, David Duchan

Anotace

Tato odborná publikace vznikla v rámci řešení výzkumného projektu TAČR č. TH04030087 Nástroje pro optimalizaci managementu správy hrázových systémů. Je doplňujícím materiálem k certifikované metodice Metodická podpora managementu hrázových systémů (osvědčení č. 03/2021 Odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Ministerstva zemědělství ČR).

Kniha představuje podporu pro optimalizaci systému ochranných hrází a na praktickém příkladě demonstruje navržené postupy aplikovatelné v rámci územního plánování směrem k dosažení vyváženého rozvoje území. Poskytuje systematický přehled postupů pro optimalizaci systémů PPO na základě domácích i zahraničních zkušeností a dostupných pramenů, a to z hlediska finančních nákladů, úpravy konstrukcí, jako např. odstranění nefunkčních či nepotřebných hrází, jejich vyjmutí z evidence nebo optimální doplnění. Kniha najde uplatnění při návrzích nových ochranných hrází, při jejich správě a rekonstrukcích a může být podkladem pro návrh odstranění stávajících málo efektivních konstrukcí. Je tak vhodným podkladem pro činnost správců povodí a významných vodních toků, projektantů a výzkumných pracovníků.

Publikace

Open Book