SVV juniorský

Specifický vysokošklolský výzkum – juniorské projekty

Seznam řešených projektů

FAST-J-21-7329Přepad přes tenkostěnné přelivy s trojúhelníkovým výřezem za malých přepadových výšekPospíšilík2021
FAST-J-21-7486Citlivostní analýza parametrů vstupujících do modelů porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní erozeKotaška2021
FAST-J-20-6315Stanovení nejistot u vybraných hydraulických úlohPospíšilík2020
FAST-J-19-5744 Hydraulické a erozní poměry v průsakové cestě v průběhu zpětné erozePetrula2019
FAST-J-18-5328Problematika vnější sufoze/ztekuceníHala2018
FAST-J-18-5417Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěryNehudek2018
FAST-J-18-5104Výzkum podmínek vzniku a vývoje privilegované průsakové cestyPetrula2018
FAST-J-18-5114Numerické modelování obtékání mostní konstrukcePavlíček2018
FAST-J-18-5409Vývoj přemístitelného lapáku dnových splaveninKammermayer2018
FAST/FEKT-J-18-5385Detekce anomálií zemního prostředí elektrickou impedanční tomografiíDušek2018
FAST-J-18-5525Infiltrace vody do zeminy – komparace výsledků vybraných metodMűnsterová2018
FAST-J-17-4621Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů proudění s volnou hladinou na přelivu vodního dílaHolinka2017
FAST-J-17-4596Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splaveninKammermayer2017
FAST-J-17-4577Vliv geometrie přítokové šachty na  kapacitu přelivu se širokou korunouMajor2017
FAST-J-17-4689Možnosti odhadu hydraulické vodivosti zemin metodou elektrické impedanční spektrometrieMűnsterová2017
FAST-J-17-4434Porovnání 2D a 3D numerických modelů při stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovkyPavlíček2017
FAST-J-16-3692Hodnocení nejistot při 2D numerickém modelování proudění vody v záplavových územíchLukášek2016
FAST-J-16-3666Rozbor empirických vztahů pro stanovení hydraulické vodivosti a jejich použitelnost pro různé typy zeminyHala2016
FAST-J-16-3637Možnost stanovení zrnitosti zemin metodou EISMűnsterová2016
FAST-J-16-3588Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúženímMajor2016
FAST-J-16-3466Charakteristiky volných přepadových a výtokových paprskůNehudek2016
FAST-J-16-3354Analýza stability sypané hráze pomocí modelů chováníVrubel2016
FAST-J-15-2838Porovnání bezpečnosti betonových přehrad pro jednotlivé scénáře porušení dle stupňů bezpečnosti a mezních stavůAdam2015
FAST-J-15-2776Analýza metod vícekriteriálního hodnocení povodňových rizikKozubík2015
FAST-J-15-2756Hodnocení stability svahů hrází malých vodních nádrží ve vazbě na požadavky ČSN 75 2410Vrubel2015
FAST-J-15-2755Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vodHamouz2015
FAST-J-14-2382Riziková analýza porušení zemních hrází v důsledku přelitíAlhasan2014
FAST-J-14-2327Analýza rizik vyplývající z ohrožení citlivých objektů při povodníchKozubík2014
FAST-J-14-2271Použití pružně plastického modelu pro stanovení stupně bezpečnosti na malé sypané hrázi.Vrubel2014
FAST-J-14-2270Problematika tepelné napjatosti betonových přehrad.Adam2014
FAST-J-13-2007Aplikace metody EIS v objektu ČOV při měření provzdušněníFejfarová2013
FAST-J-13-2003Hodnocení spolehlivosti zemních hrází ohrožených porušení v důsledku přelitíAlhasan2013
FAST-J-13-1978Způsob stanovení mezních hodnot veličin sledovaných v rámci TBD s použitím podmínek mezních stavů.Adam2013
FAST-J-12-44/1740Vliv změn teploty prostředí na charakteristiku snímače Z-metr IIIFejfarová2012
FAST-J-12-43Studium rychlostního pole při obtékání pilířů a stanovení součinitele kontrakceMistrová2012
FAST-J-12-41Stanovení hodnoty součinitele drsnosti vodních toků vybranými empirickými vzorciSmelík2012
FAST-J-12-29Armovací proces krycí vrstvy dna štěrkonosného toku za vysokých hodnot relativní drsnostiRoušar2012
FAST-J-11-50Návrh modelu pro odhad ztrát na lidských životech při povodniBrázdová2011
FAST-J-11-42Porovnání rychlostních polí měřených na reálném objektu jednoštěrbinového rybího přechodu a jeho výsekovém modeluStračánek2011
FAST-J-11-40Hodnocení spolehlivosti zemních hrází ohrožených filtračními deformacemiČejda2011
FAST-J-10-49Rozbor podmínek při vzniku zatěžovacího minima hladinové klapkyPicka2010