Certifikované metodiky

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T., DUCHAN, D., MENŠÍK, M..: Metodická podpora managementu hrázových systémů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb. Projekt TH04030087. Link

KNAP, R.; DRÁB, A.; DUCHAN, D.; PAVLÍČEK, M.; ŠTĚPÁNKOVÁ, P.; KLEPÁRNÍKOVÁ, R.; CALETKA, M.; BACHAN, R.: KUS-2015 Dráb; Metodika řízení monitoringu a údržby VH infrastruktury. Ministerstvo dopravy České republiky. URL: https://www.mdcr.cz/.

HODÁK, J.; SEDLÁČEK, M.; ADAM, K.; SMRŽ, P.; ŘÍHA, J.; REINER, V.; RICHTR, D.: Stanovení mezních hodnot veličin sledovaných při technickobezpečnostním dohledu nad určenými vodními díly; Stanovení mezních hodnot veličin sledovaných při technickobezpečnostním dohledu nad určenými vodními díly. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb.
ŘÍHA, J.; ŠPANO, M.; ADAM, K.; VRUBEL, J.; HALA, M.: Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou mezních stavů; Hodnocení bezpečnosti určených vodních děl metodou mezních stavů. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb.
ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; MAZÁČ, P.: Stanovení parametrů pro návrh vsakovacích zařízení srážkových vod; Stanovení parametrů pro návrh vsakovacích zařízení srážkových vod. Vysoké učení technické v Brně.
DRÁB, A.; HRDLIČKA, L.; SIMON, P.; PLÁŠEK, O.; ŠPANO, M.: Metodika; Metodika návrhu železničních mostů s rozpětím do 24 m s konstrukčním prostorem výrazně omezeným podcházející komunikací, dráhou nebo chováním vodního toku za povodňových situací.
ZACHOVAL, Z.; ŠULC, J.: AB- k metodika; Laboratorní stanovení hydraulické vodivosti nasyceného materiálu asfaltobetonových těsnění. Metodika provádění laboratorních zkoušek. Laboratoř vodohospodářského výzkumu, Ústav vodních staveb, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno.
ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: Metodika SOVAK; Sovak ČR – Měření průtoku a proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou. SOVAK ČR.
ŘÍHA, J.: Ochranné hráze na vod. tocích; Ochranné hráze na vodních tocích. KIC – Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering.
DRÁB, A.; ŘÍHA, J.; DRBAL, K.; UHMANNOVÁ, H.; DUCHAN, D.: Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik. VUT FAST Brno.
ŽOUŽELA, M.; ŠULC, J.: metodika ČMI; Sjednocení požadavků na pracovní měřidla průtoku užívaná v profilech s volnou hladinou. LVV FAST, ČMI.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: metodika; monitorování morfologie dna nádrže. Rýzmburk.
PAŘÍLKOVÁ, J.; VESELÝ, J.; PAŘÍLEK, L.: metodika; metodika sledování vrstev kalu v odkalovací nádrži. Rýzmburk.
DRÁB, A.; ŘÍHA, J.: riziková analýza; Metodika plošné rizikové analýzy záplavových území. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures.
ŠULC, J.; ŽOUŽELA, M.: metodika; Měřicí systémy proteklého množství vody v profilech s volnou hladinou. Metody posuzování funkční způsobilosti. CMI, FAST.
JANDORA, J.; ŘÍHA, J.: MetProp; Metodika pro posuzování protipovodňových opatření. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures.
ŠULC, J.: M. p. – prověřování; Metodická příručka pro prověřování odborné způsobilosti právnických nebo fyzických osob (měřicích skupin) k výkonu měření průtoku a posuzování funkční způsobilosti měřidel pro realizaci zákona č.58/1998 Sb. FAST, VUT v Brně.