SVV standardní

Specifický vysokošklolský výzkum – standardní projekty

Seznam řešených projektů

FAST-S-21-7210Návrh rozměrů a tvarů atypického měrného žlabuŽoužela2021
FAST-S-20-6305Nejistoty v hydraulickém posouzení transformačního účinku údolní nivy s použitím 2D a spřažených 1D-2D numerických modelůDráb2020
FAST-S-19-5714Pravděpodobnostní hodnocení vzniku filtrační nestability v zemních tělesech a podloží hydrotechnických stavebŘíha2019-2021
FAST-S-18-5264Stabilizace břehů zatopených pískoven a štěrkovenŠlezingr2018-2020
FAST-S-18-5084Proudění s úplavy v protékaných konstrukcíchZachoval2018-2019
FAST-S-17-4066Hodnocení možnosti vzniku filtračních deformací v zeminách
metodou dílčích součinitelů
Říha2017-2019
FAST-S-16-3757Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcíZachoval2016-2017
FAST-S-16-3655Nástroje pro rizikové hodnocení jakosti povrchových vod za extrémních hydrologických situacíJulínek2016-2018
FAST-S-15-2843Hydrodynamické zatížení mostních konstrukcí při povodňových průtocíchDráb2015-2017
FAST-S-15-2841Přelivy za specifických hydraulických podmínekŠulc2015-2017
FAST-S-14-2203Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunouZachoval2014
FAST-S-13-2056Posuzování průsakových poměrů pod základy hydrotechnických staveb při uvažování spolupůsobení hydraulických a geomechanických podmínekJulínek2013-2015
FAST-S-13-2010Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunouZachoval2013
FAST-S-13-1847Stabilizace břehů za využití vlnolamůŠlezingr2013-2015
FAST-S-12-8Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunouZachoval2012
FAST-S-11-64/1415Hodnocení nejistot v rizikové analýze záplavových územíDráb2011-2013
FAST-S-11-62Hodnocení rizik ochranných prvků z pohledu vlivu podzemních vod se zaměřením na filtrační stabilitu.Julínek2011-2012
FAST-S-11-59Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezuZachoval2011
FAST-S-10-82Stabilizace břehůŠlezingr2010
FAST-S-10-57Spolehlivostní hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin hydrotechnických stavebJulínek2010
FAST-S-10-54Výzkum proudění bezpečnostními objekty vodních děl s ohledem na zvýšení jejich bezpečnosti v době klimatických změn prostřednictvím numerických simulacíŠpano2010
FAST-S-10-44Výzkum metod zvyšujících bezpečnost sypaných hrází malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změnJandora2010
FAST-S-10-24Analýza rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva při povodníchDráb2010
BD128900928Filtrační deformace v zeminách – inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vznikuZachoval2008