TAČR

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Seznam řešených projektů

TH04020154Optimalizace výstavby, oprav a provozování asfaltobetonových těsnících plášťů (seminář) Říha2019-2022
TH04030087Nástroje pro optimalizaci managementu správy hrázových systémůŘíha2019-2021
TA04020670Využití spolehlivostních metod při výkonu technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly s ohledem na jejich bezpečnost v období globálních klimatických změnŘíha, Rainer, Hodák2014-2017
TA02020386Užití metod vsakování a jejich vyhodnocování v návaznosti na porovnání výsledků s laboratorními zkouškami na různých typech zemin a model pro návrh vsakovacích jímek.Mazáč, Kuchovský, Muzikář, Popelářová, Říha2012-2015
TH03030182Ochrana konstrukcí vodních staveb a přirozených břehů před účinky oscilačních větrových vln.Špano, Čejda, Pelikán, Švancara 2018-2021