Zaměření

Zaměřujeme se na hydromechaniku, hydrotechniku a hydroenergetiku.

Zabýváme se především objekty přehrad, jezů, stupňů, odběrů, vodních elektráren, koryt toků, vodních cest, protipovodňové ochrany, trubních sítí, uzávěrů atd. Pomocí fyzikálních a matematických (především numerických) modelů simulujeme proudění povrchové a podpovrchové vody v tlakovém režimu i s volnou hladinou s transportem látek a účinky na stavby a prostředí.

Zabezpečujeme výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Pořádáme kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku.

Provádíme základní i aplikovaný výzkum. Posuzujeme technické normy, články, metodiky a výpočtové postupy. Zabezpečujeme poradenskou a konzultační činnost při návrhu, správě a opravách vodohospodářských objektů. Provádíme supervize, rizikové analýzy, odborné překlady a expertízy.

Specializujeme se na přesná měření charakteristik proudu a vyvíjíme pro ně nová měřidla a měřicí metody. Provádíme úřední měření proudění tekutin, k čemuž máme autorizaci ÚNMZ. Kalibrujeme měřidla rychlosti a průtoku. Monitorujeme proudění a chování objektů v polních podmínkách. Ověřujeme návrhy objektů pomocí fyzkálních a numerických modelů.

Výsledky naší práce prezentujeme v podobě knih, článků v časopisech, příspěvků na konferencích, certifikovaných metodik, softwarů, prototypů, funkčních vzorků, map, poloprovozů a patentů. Pořádáme konference, semináře a workshopy. Naši činnost můžete vidět na vlastní oči v rámci Dnů otevřených dveří a Noci vědců.

Při své činnosti spolupracujeme s českými a zahraničními univerzitami, státní správou i s firmami.