prof. Ing. Václav Hálek, DrSc.

image085

Narodil se v Olomouci 19. července 1930. Po maturitě studoval v letech 1949 – 1954 na stavební fakultě Vysoké školy technické dr. Edvarda Beneše v Brně. Studium ukončil s vyznamenáním v roce 1954. Po ukončení studia působil na škole jako asistent, později odborný asistent a od roku 1957 postupně jako vědecký a vedoucí vědecký pracovník.

V roce 1959 obhájil kandidátskou disertační práci „Příspěvek k teorii nestacionárního pohybu podzemní vody“ a získal vědeckou hodnost kandidáta věd. O sedm let později, v roce 1966, obhájením disertace „Hydrotechnický výzkum. Metody analogií v hydraulice“ získal vědeckou hodnost doktora věd. V roce 1969 se habilitoval prací „Teorie hydraulického řešení umělé infiltrace“ a byl jmenován docentem pro obor Hydraulický výzkum. Po politických změnách v roce 1989 byl v roce 1990 jmenován profesorem.

Pedagogicky působil jak na Fakultě stavební, tak na dalších vysokých školách naších a zahraničních. Ze zahraničních vysokých škol to byly technické univerzity v Bělehradě, Záhřebu a v Lublani a Polytechnický institut v Tbilisi. Jeho úspěšná pedagogická činnost byla dána především jeho hlubokými teoretickými znalostmi a současně velkými praktickými zkušenostmi, které získal řešením složitých a náročných technických problémů vodohospodářské praxe.

V roce 1975 ho jmenoval rektor ředitelem Vědeckovýzkumného ústavu vodního stavitelství a hospodářství VUT v Brně. Jako ředitel se prof. Hálek zasloužil o dynamický rozvoj tohoto ústavu a díky výsledkům, kterých ústav pod jeho vedením dosáhl, se zařadil mezi přední vědeckovýzkumná pracoviště v republice. Prof. Hálek byl uznáván nejen u nás, ale i v zahraničí. Zabýval se především otázkami teoretické a experimentální hydrauliky podzemní vody. Byla to zejména problematika spojená s využíváním podzemních vodních zdrojů, zvyšováním jejich vydatnosti pomocí umělé infiltrace. A dále otázky ochrany podzemních vodních zdrojů před znečištěním a problematika kolmatace v souvislosti s interakcí povrchové a podzemní vody. Prof. Hálek vyřešil rovněž řadu náročných teoretických a technických problémů, které vyvstaly při realizaci velkých stavebních objektů, jako tomu bylo např. při stavbě pražského metra, kde se zabýval především otázkami prostorového pohybu podzemní vody při zakládání podzemních objektů. Jako expert v oblasti hydrauliky podzemní vody působil prof. Hálek v bývalé Jugoslávii, Itálii a Mexiku.

Výsledky jeho vědecké činnosti byly soustavně uveřejňovány v mnoha desítkách zpráv základního a aplikovaného výzkumu, v nesčetných článcích a v pěti knižních publikacích. Za nejvýznamnější z nich je možno považovat monografii, kterou napsal společně s Janem Švecem – „Groundwater Hydraulics“, kterou vydalo nakladatelství Elsevier.

Prof. Hálkovi se dostalo za jeho vynikající práci řady veřejných uznání. Za nejlepší práci v oboru vodního hospodářství mu byla udělena v roce 1975 cena akademika Ježdíka a v roce 1977 obdržel Národní cenu ČSR za přínos k rozvoji teorie proudění vody v pórovitém prostředí.

Prof. Ing. Václav Hálek, DrSc. patřil mezi přední české odborníky vodního hospodářství. Do výslužby odešel v roce 1996. Zemřel v roce 2002.