prof. Ing. Milan Daněk, DrSc.

Narodil se v roce 1928 v Brně. Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, směr dopravní a specializace letectví. Vyučoval aerodynamiku, mechaniku letu a zkoušení letadel za letu na Vojenské technické akademii v Brně. Následně pracoval ve Výzkumném ústavu vodního stavitelství a hospodářství VUT v Brně. Výzkum se soustředil na hydraulické problémy vodních toků, vodních staveb a zařízení (čerpadla, turbíny, přivaděče) a plavby (vliv větru, vliv extrémních průtoků, manipulace s plavidly do rejd plavebních komor). Byl jmenován profesorem v oboru mechaniky tekutin a termodynamiky. V roce 2003 odešel do důchodu, ve kterém pracuje jako nezávislý konzultant. Většina jeho prací byla zaměřena na vzájemné neustálené působení pevných těles a proudu tekutiny. Zabýval se i aerodynamickým třeskem, okysličováním vody vodními stavbami a šířením vln vyvolaných sesuvy v nádržích nebo v údolích komplikovaných tvarů (VD Šance). K výzkumu využíval teoretického i experimentálního přístupu.