prof. Ing. Dr. techn. Stanislav Kratochvil, DrSc.

image083

Prof. Ing. Dr. tech. Stanislav Kratochvil, DrSc. se narodil 6. června 1907 v Brně. V roce 1925 ukončil gymnasiální studia na II. Českém reálném gymnasiu v Brně a zahájil studium na vodohospodářském a kulturním směru odboru inženýrského stavitelství České vysoké školy technické v Brně. Vysokoškolské studium ukončil v roce 1930 a jako inženýr nastoupil na vodohospodářský odbor tehdejšího Zemského úřadu, kde byl pověřen dozorem nad výstavbou přehrad a vodních elektráren. Již v roce 1936 získal titul doktora technických věd obhájením práce věnované hydraulickému řešení spodních výpustí. V této a v následující době vznikla řada jeho vědeckých prací věnovaných stanovení součinitelů výtoku u uzávěrů spodních výpustí přehrad, otázkám energetických ztrát na výpustných zařízeních, vlastnostem válcových uzávěrů s ohledem na vznik kavitace, hydraulickým měřením a pozorováním na přehradách, hydraulickým vlastnostem Johnsonova uzávěru, zimnímu provozu přehrad, měřením teploty v tělese tížní přehrady, průsaku betonem tížních přehrad a řadě dalších závažných otázek hydrotechnického stavitelství, které byly uveřejněny v našich a německých odborných časopisech a publikacích.

V roce 1945 byl jmenován profesorem a věnoval se zcela pedagogické a vědecké práci. Nejprve působil jako profesor na Slovenské vysoké škole technické v Bratislavě a od roku 1952 na tehdejší Vysoké škole stavitelství v Brně, později na z ní vzniklém Vysokém učení technickém v Brně, kde byl dlouhá léta vedoucím Katedry hydrotechniky. Přednášel předměty Přehrady a využití vodní energie a Hydraulika. Své odborné a vědecké poznatky uveřejnil v řadě knižních publikací, k nimž patří zejména Hydraulika (1952), Podzemní vodní elektrárny (1952), Využití vodní energie (1956) a Nádrže a přehrady (1961). Podílel se na projektech některých českých a slovenských přehrad a při řešení závažných vodohospodářských úkolů celostátního významu. V roce 1964 byl jmenován ředitelem Vědeckovýzkumného ústavu vodního stavitelství a hospodářství VUT v Brně. Do výslužby odešel v roce 1967. Zemřel 3. března 1988.