Ing. Otto Podsedník, CSc.

image103

Narodil se 18. srpna 1942 v Sudicích okr. Třebíč. V roce 1960 absolvoval PŠ Stavební v Brně a v roce 1965 ukončil studium hydrotechniky vodohospodářského oboru na Fakultě stavební VUT v Brně. Od 1. listopadu 1965 nastoupil do zaměstnání k n.p. Ingstav. Zpočátku pracoval jako stavební technik na stavbách VD Šance, GO jezu Osek, GO přehrady Bystřička, od roku 1969 pak jako samostatný stavbyvedoucí na VD Hubenov a od září 1970 na VD Dalešice. Na všech těchto stavbách organizoval a vedl provádění zemních, kotevních a injekčních těsnících a zpevňovacích prací. Na VD Dalešice se podílel na řešení výzkumných úkolů technického rozvoje, které souvisely se zajišťováním stability zemních svahů a s dotěsňováním podloží hydrotechnických staveb.

Na Katedře hydrauliky a hydrotechniky Fakulty stavební VUT začal učit externě od počátku roku 1974 předměty Úpravy toků a Jezy. Jako odborný asistent nastoupil 1. února 1975 na Katedru hydrauliky a hydrotechniky. V letech 1975 až 1977 ukončil postgraduální studium vysokoškolské pedagogiky, v roce 1986 ukončil interní studium vědecké aspirantury obhájením kandidátské práce na téma „Použití podzemních stěn pro těsnění podloží hydrotechnických staveb“. Od počátku své pedagogické činnosti vedl studenty ve cvičeních z předmětů – Jezy, Úpravy toků, Provádění staveb, Zakládání staveb, Vodní hospodářství a také z předmětů teoretického základu – Hydraulika a Hydrologie. Od školního roku 1989-90 pak byl pověřen vedením přednášek z předmětů Jezy, Úpravy toků a Provádění staveb. Každoročně vedl diplomové práce studentů s aktuálními tématy především z oblasti úprav toků a stavebního řešení jezových konstrukcí. Vedl také kroužky Studentské tvůrčí činnosti, v nichž studenti řešili otázky stability koryt vodních toků, modelového výzkumu hydrotechnických objektů a problematiku proudění vody v otevřených korytech a podzemní vody. Od roku 1990 byl členem komise pro SZZ na vodohospodářském oboru Fakulty stavební VUT. Zastával funkce vedoucího učitele studijní skupiny i ročníku. Podílel se na práci komisí děkana Fakulty stavební – pro výstavbu a modernizaci a na práci pedagogické komise akademického senátu. Jako vedoucí oborové pedagogické komise se po tři funkční období podílel na tvorbě studijních plánů. Organizoval činnost pobočky České stavební společnosti, byl členem výboru České vědecko-technické vodohospodářské společnosti.

Ve vědecko výzkumné práci se jako spoluřešitel a posléze i jako odpovědný řešitel podílel na řešení více než 25 výzkumných úkolů – grantových, státních, rezortních i fakultních souvisejících s prouděním vody v otevřených korytech, asi 25 úkolů dle požadavků vodohospodářské praxe – návrh a posuzování úprav koryt vodních toků a jezových konstrukcí, na vypracování více než 35 odborných posudků především hydrotechnických objektů a staveb, i s problematikou jejich zakládání a provádění, a na normotvorné a expertní činnosti pro státní orgány. Publikoval 12 článků v odborných časopisech a sbornících a jako autor a spoluautor se podílel na vydání čtyř učebních textů.