Ing. Jiří Kališ, CSc.

Narodil se 1. července 1930 ve Frýdku-Místku. V rodném městě absolvoval reálné gymnásium. Po maturitě v roce 1948 pokračoval ve studiu na Vysoké škole stavitelství v Brně. V roce 1953 byl jako interní vědecký aspirant přijat na tři roky. Aspiranturu absolvoval v laboratoři na Veveří ul. a po získání vědecké hodnosti CSc. se jako vedoucí vědecký pracovník významným způsobem zapsal do historie vodohospodářských ústavů. Ing. Kališ se od roku 1956 zabýval hydraulikou povrchového proudění vody ve Vědeckovýzkumném ústavu hydrotechnickém (VÚH) později přeměněném na vědecko-výzkumný ústav vodního stavitelství a hospodářství až do roku 1977. Tehdy přešel pracovat do Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave. Jeho vědecký záběr byl velmi široký, ve VÚH vypracoval více než 90 výzkumných zpráv. Vytvářel splaveninové studie, jejichž metodiku zavedl od roku 1964. Prováděl fyzikální modely říčních tratí, nádrží a hydrotechnických objektů. Zabýval se tepelným režimem vodních toků a nádrží, vlivem proudění vzduchu na výběh větrových vln. Významně se zapsal při výzkumu balvanitých skluzů, při počátku pohybu splavenin a při vývoji vakových hradicích konstrukcí. Odzkoušel vplavovací nánožky mostních konstrukcí, úspěšně realizované při stavbě nového dálničního mostu v Bratislavě. Ověřil funkci ponořených mostů pro armádní účely. Ovládal R a A jazyk, hojně publikoval.
Materiál doplněn ze spisu K z Archivu VUT v Brně.