Ing. Eliška Hynková

image101

Narodila se 28. února 1934 v Brně. Studium osmiletého gymnázia ukončila v červnu 1952 maturitou na Gymnáziu Dr. Vladimíra Helferta v Brně, studium specializace hydrotechnické oboru vodohospodářského dokončila v dubnu 1957 na Fakultě inženýrského stavitelství VUT v Brně. Od 6. května 1957 byla zaměstnána ve SPÚ Vodoprojekt Praha, pob. Brno ve středisku čistírny jako pomocná projektantka, kde se podílela na projekčních pracích pro čistírnu odpadních vod v Brně a na projektování ochranné hráze pro ČOV v Praze. Po delimitaci Vodoprojektu do SPÚ Hydroprojekt přestoupila v září 1958 do střediska přehrady, kde již jako projektantka pracovala na projektech úpravy Odry v Ostravě, vodního díla Morávka, na projektu VD Kunov. Pro VD Myslejovice projektovala sdružený objekt a podílela se na řadě dalších akcí.

Na Katedru hydrotechniky Fakulty stavební VUT nastoupila jako odborná asistentka 15. listopadu 1961, kde již od začátku semestru externě vedla cvičení z předmětů Nádrže a přehrady a Vodní cesty. Na tomto pracovišti, nyní s názvem Ústav vodních staveb, setrvala až do odchodu do důchodu 15. 9. 1998. Další rok učila externě. Během své pedagogické činnosti vedla cvičení i konstruktivní projekty z předmětů Přehrady, Nádrže, Využití vodní energie, Hydrotechnické stavby, Vodohospodářské stavby a dalších. Od roku 1972 byla pověřena přednáškami předmětu Vodohospodářské stavby, od roku 1974 Využití vodní energie, od roku 1990 předmětu Přehrady a využití VE. Řadu let vedla konzultace v dálkovém studiu v předmětu Využití vodní energie. Zajišťovala přednášky i cvičení z výběrových kurzů Malé vodní elektrárny, Využívání ekologických energetických zdrojů i dalších. Každoročně vedla diplomové práce studentů s tématy sypané přehradní hráze, vodní cesty a plavební komory, přečerpávací VE, malé VE. V letech 1978-98 byla členkou komise pro SZZ na vodohospodářském oboru FAST VUT v Brně a od roku 1992 tři roky na Stavební fakultě STU v Bratislavě. Vedla také kroužky Studentské tvůrčí činnosti, v nichž studenti řešili témata především z oboru využití vodní energie. Od roku 1990 byla členkou oborové pedagogické komise na FAST a tři roky její vedoucí. Podílela se aktivně na tvorbě a úpravách učebních plánů. Byla členkou komise pro distanční vzdělávání děkana FAST a v letech 1994-1998 garantem distančního vzdělávání na FAST. Šest roků byla členkou Akademického senátu FAST. Mnoho let aktivně pracovala v ČVTS, 15 let byla členkou odborné skupiny pro výchovu a vzdělávání ČVTVHS v Praze a 4 roky její vedoucí. Organizovala akce a semináře s celostátní působností. Sedm roků byla předsedkyní a dosud je místopředsedkyní fakultní pobočky České stavební společnosti.

Ve vědecko výzkumné práci se věnovala problematice výpočtu stability sypaných hrází klasickými metodami a řešení hydraulicky vhodných tvarů vtokových objektů malých vodních elektráren, jako spoluřešitelka i jako odpovědná řešitelka se podílela na řešení více než 15 výzkumných úkolů – státních, rezortních i fakultních. Řešila více než 45 úkolů a odborných posudků podle požadavků vodohospodářské praxe. V letech 1972-99 spolupracovala s Chemickou úpravnou Diamo v Dolní Rožínce na řešení stability a zvyšování hrází dvou odkališť a podílela se na vypracování expertizních posudků. Publikovala více než 20 článků v odborných časopisech a ve sbornících. Přednášela na konferencích, sympoziích a seminářích. Je autorkou tři skript pro předmět Využití vodní energie.