doc. Ing. Vlastimil Stara, CSc.

image105

Narodil se 25. listopadu 1943 v Třebětíně okres Blansko. Jedenáctiletou střední školu absolvoval v Novém Jičíně v letech 1957 až 1960. Od roku 1960 do roku 1965 studoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. V roce 1965 ukončil studium na oboru Vodní hospodářství a vodní stavby, zaměření hydrotechnické a hydromeliorační stavby.

Od roku 1965 do 1974 byl zaměstnán v Ingstav Brno n.p. postupně jako stavební technik, stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí na VD Šance a VD Opatovice, dále pak jako samostatný přípravář na oddělení předvýrobní přípravy staveb podnikového ředitelství Ingstav Brno n.p. a to staveb VD Nové Mlýny a Splavnění Labe do Chvaletic. V roce 1974 nastoupil jako odborný asistent na Katedru hydrauliky, hydrologie a hydrotechniky Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. V letech 1974 až 1981 absolvoval vědeckou přípravu, kterou zakončil v roce 1982 obhajobou kandidátské disertační práce na téma Spolehlivost vnitřního asfaltobetonového těsnění sypaných přehrad. Jako odborný asistent se podílel na výuce předmětů Hydraulika, Hydraulika podzemních vod, Přehrady a využití vodní energie, Přehrady, Vodní hospodářství a Komplexní projekt. V roce 1990 byl jmenován docentem pro obor Vodohospodářské stavby. Postupně od roku 1991 až do současnosti přednáší předměty Hydraulika a hydrologie, Hydraulika, Přehrady a Přehrady a využití vodní energie. Od roku 1991 do roku 1994 byl vedoucím Ústavu vodních staveb, od roku 1992 do roku 2000 byl proděkanem Fakulty stavební, od roku 2000 je vedoucím Ústavu vodních staveb a od roku 2003 je proděkanem a statutárním zástupcem děkana Fakulty stavební. Jako proděkan měl na starosti oblast hospodářské činnosti, ediční činnosti, distančního vzdělávání a ve dvou funkčních obdobích měl a má na starosti oblast studia a záležitostí studentů. Ve funkci proděkana se aktivně podílel na přípravě distanční formy studia, inovaci studia a tvorby nových studijních magisterských programů, budování Knihovnického a informačního centra fakulty, přípravě a akreditaci strukturovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Ve vědeckovýzkumné práci se podílel a podílí jako řešitel nebo spoluřešitel na řešení výzkumných projektů GAČR a MŠMT ČR jako „Rizika porušení vzdouvacích staveb na tocích při extremních hydrologických situacích“, „Matematické a numerické modelování hydrotechnických konstrukcí“, „Vývoj metod modelování a řízení vodohospo-dářských a dopravních systémů“ a dalších. V rámci hospodářské činnosti se také podílel na řešení úloh z oblasti fyzikálního modelování proudění ve funkčních objektech přehrad pro Hydroprojekt n.p. Brno, Aquatis a.s. Brno, Povodí Moravy s.p. a Povodí Odry s.p. Od roku 1992 je individuálním členem International Association of Hydraulic Engineering and Research, Českého přehradního výboru (1996), Redakčních rad časopisů Vodní hospodářství (1996), Vodohospodářský časopis (1997) a Stavební obzor (2000). od roku 1996 do roku 2002 byl členem podoborové komise č. 103 GAČR, od roku 2002 je členem komise pro udělování zlatých medailí IBF Brno a od roku 2004 je jmenovaným zástupcem města Brna v komisi DAB projektu ISPA. Je členem komisí pro obhajoby SZZ v Praze, Brně a Bratislavě, doktorských disertačních prací v Brně, od roku 1992 členem VR FAST. Je autorem a spoluautorem řady výzkumných zpráv, posudků, článků, skript a příspěvků na konferencích v tuzemsku i v zahraničí.