doc. Ing. Jaroslav Maleňák, CSc.

image095

Narodil se 31. prosince 1928 v Nižné Poliance, okres Bardejov, Slovensko. Reálné gymnasium absolvoval v letech 1940-1948 v Boskovicích a v Břeclavi. Po maturitě se zapsal na vodohospodářský odbor Vysoké školy technické dr. Edvarda Beneše v Brně. Studia ukončil v roce 1953 na hydrotechnické specializaci Fakulty inženýrského stavitelství Vysoké školy stavitelství v Brně.

Od roku 1951 do roku 1953 působil jako asistent na katedře politické ekonomie Vysoké školy stavitelství v Brně. Po ukončení vodohospodářského studia nastoupil v roce 1953 jako asistent na Katedře hydrotechniky a po zřízení  Katedry vodních staveb na této katedře pod vedením Prof. Ing. Dr. techn. Vilibalda Bezdíčka, DrSc. V roce 1956 se stal na téže katedře odborným asistentem a v letech 1956 až 1962 absolvoval externí vědeckou aspiranturu, kterou ukončil v roce 1963 obhajobou kandidátské disertační práce na téma „Studie místních výmolů dna toku zúženého jímkou“. V roce 1968 předložil habilitační práci na téma „Příspěvek k problematice granulometrického složení dna štěrkonosných vodních toků“. V tomto roce započaté habilitační řízení bylo z politických důvodů přerušeno a dokončeno až v roce 1990, kdy byl jmenován docentem pro obor vodohospodářské stavby.

Do roku 1968 byl prakticky po celou dobu tajemníkem katedry vodních staveb a vedl cvičení hlavně v předmětech Hydraulika, Hydrologie a Úpravy toků. Ještě jako odborný asistent byl pověřen přednášením předmětů Hydrologie, Úpravy toků, Úpravy toků a stavba jezů a Hydrotechnické stavby. Externě působil ve výuce vodohospodářských předmětů na lesnické a zemědělské fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně.

V letech 1969 až 1989, kdy mu bylo znemožněno pedagogické působení, věnoval se ve Vědeckovýzkumném ústavu vodního stavitelství a hospodářství VUT výzkumné práci nejprve v aerodynamické laboratoři, jejímž byl spoluzakladatelem a po řadu let vedoucím, později pak po odchodu Ing. J. Čištína jako vedoucí laboratoře filtračních deformací. V aerodynamické laboratoři se zabýval výzkumem proudění v tlakových systémech a hydraulických strojích ale i prouděním vody ve vodních tocích pomocí modelování proudění vzduchem. V laboratoři filtračních deformací pracoval na problematice stability těsnění a filtrů v hrázích a možností aplikace technických textilií pro tyto případy. Při řešení spolupracoval úzce s tehdejšími významnými organizacemi projekčními, stavebními i výrobci textilií v Československu. Výsledky této etapy činnosti jsou realizovány na řadě našich významných energetických staveb (Dalešice, Slezská Harta, Gabčíkovo, Dlouhé stráně a další), ale i na významných dílech v zahraničí (Arges-Rumunsko, Čaira-Bulharsko, Caraguatatuba-Brazílie, Los Reyunos-Argentina a další).

V roce 1990 byl jmenován vedoucím Vědeckovýzkumného ústavu vodního stavitelství a hospodářství VUT, který přivedl z patnáctiletého exilu při rektorátu zpět na Fakultu stavební a ještě v témže roce pověřen vedením Ústavu vodních staveb a v roce 1994 jmenován jeho vedoucím. Do důchodu odešel v roce 1997. Na ústavu přednášel předměty Vodní stavby a Úpravy toků, byl členem komise pro obhajobu kandidátských disertačních prací a zabýval se ve vědeckém výzkumu problémy ekologizace úprav vodních toků.

Jako autor nebo spoluautor zpracoval a uveřejnil během svého působení přes 80 vědeckých prací, odborných pojednání a výzkumných zpráv, jednu knižní monografii a tři skripta.

I po odchodu do výslužby se podílel na práci ústavu při řešení výzkumných prací a v komisích pro obhajobu diplomových a habilitačních prací.