Numerické simulace

K numerickým simulacím používáme komerční i námi vyvíjený software.

Komerční software

3D modelování:

2D modelování:

1D modelování:

K naší činnosti používáme dále tyto softwary:

Námi vyvíjený software

Břeh

Manuál, šablony a nástroje pro vytváření map Ohrožení břehů větrovými oscilačními vlnami – určené pro prostředí ArcGIS PRO 2.X. Jedná se o výstup z projektu TH03030182 „Ochrana konstrukcí vodních staveb a přirozených břehů před účinky oscilačních větrových vln.“

HPV

Software pro hodnocení proudění podzemní vody o volné hladině v zóně na hranici nasycené a nenasycené vrstvy a pro stanovení výronové plochy.

HPV-1D

HPV-1D umožňuje provádět 1D výpočty proudění podzemní vody s volnou i napjatou hladinou izotropním i anizotropním prostředím složeným z více materiálů.

HPV-2D

HPV-2D umožňuje provádět 2D výpočty proudění podzemní vody s volnou i napjatou hladinou v horizontální i vertikální rovině izotropním i anizotropním prostředím složeným z více materiálů.

KMH 1.0

Software pro výpočet kontrolní mezní hladiny na vodních dílech jako součást hodnocení jejich spolehlivosti a stability.

NATRZ

Tento program je vytvořen pro použití při řešení porušení sypaných hrází v důsledku přelití.

NEST

Program pro výpočet 1D ustáleného nerovnoměrného proudění v otevřených korytech.

Optimalizace hrází

Šablona pro vytváření map pro optimalizaci hrází – určené pro prostředí ArcGIS PRO 2.X. Jedná se o výstup z projektu TH04030087 „Nástroje pro optimalizaci managementu správy hrázových systémů“.

PV_OPTIM

Tento software je vytvořený pro optimalizace šířky polopásu matice pro programy podzemní vody.

VSAK 1.0

Software VSAK 1.0 obsahuje moduly pro vyhodnocení koeficientu vsaku, hydraulické vodivosti, součinitele nejistot při vsakování a návrh retenčního objemu vsakovacích zařízení.

Vyvar

Program řeší návrh vývaru pod vodním dílem. Vlastní výpočet spočívá v určení hloubek vody v přívodním a odpadním korytě a energetické přepadové výšky. Poté jsou určeny vzájemné hloubky a poloha vodního skoku vzhledem ke stavbě. Následně je dopočtena dimenze vývaru, tzn. jeho zahloubení a jeho délka.

ZScan

Uživatelský program přístroje Z-metr.

Ztraty

Nadstavba programového vybavení ArcGIS vytvořená v jazyce Visual Basic sloužící k odhadům potenciálních ztrát na lidských životech během povodňových událostí.