SVV standardní

Specifický vysokošklolský výzkum – standardní projekty

 

Seznam řešených projektů

 

FAST-S-18-5264 Stabilizace břehů zatopených pískoven a štěrkoven Šlezingr 2018-2020
FAST-S-18-5084 Proudění s úplavy v protékaných konstrukcích Zachoval 2018-2019
FAST-S-17-4066 Hodnocení možnosti vzniku filtračních deformací v zeminách
metodou dílčích součinitelů
Říha 2017-2019
FAST-S-16-3757 Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti vybraných hydrotechnických konstrukcí Zachoval 2016-2017
FAST-S-16-3655 Nástroje pro rizikové hodnocení jakosti povrchových vod za extrémních hydrologických situací Julínek 2016-2018
FAST-S-15-2843 Hydrodynamické zatížení mostních konstrukcí při povodňových průtocích Dráb 2015-2017
FAST-S-15-2841 Přelivy za specifických hydraulických podmínek Šulc 2015-2017
FAST-S-14-2203 Charakteristika zatopení nízkých pravoúhlých přelivů se širokou korunou Zachoval 2014
FAST-S-13-2056 Posuzování průsakových poměrů pod základy hydrotechnických staveb při uvažování spolupůsobení hydraulických a geomechanických podmínek Julínek 2013-2015
FAST-S-13-2010 Transport dnových splavenin přes přeliv pravoúhlého průřezu se širokou korunou Zachoval 2013
FAST-S-13-1847 Stabilizace břehů za využití vlnolamů Šlezingr 2013-2015
FAST-S-12-8 Průtokové charakteristiky pravoúhlého přelivu se širokou korunou Zachoval 2012
FAST-S-11-64/1415 Hodnocení nejistot v rizikové analýze záplavových území Dráb 2011-2013
FAST-S-11-62 Hodnocení rizik ochranných prvků z pohledu vlivu podzemních vod se zaměřením na filtrační stabilitu. Julínek 2011-2012
FAST-S-11-59 Experimentální výzkum a numerické modelování úplavu za návodní hranou přelivu se širokou korunou obdélníkového průřezu Zachoval 2011
FAST-S-10-82 Stabilizace břehů Šlezingr 2010
FAST-S-10-57 Spolehlivostní hodnocení možnosti vzniku vnitřní eroze zemin hydrotechnických staveb Julínek 2010
FAST-S-10-54 Výzkum proudění bezpečnostními objekty vodních děl s ohledem na zvýšení jejich bezpečnosti v době klimatických změn prostřednictvím numerických simulací Špano 2010
FAST-S-10-44 Výzkum metod zvyšujících bezpečnost sypaných hrází malých vodních nádrží s ohledem na rizika předpokládaných klimatických změn Jandora 2010
FAST-S-10-24 Analýza rizik vyplývajících z ohrožení obyvatelstva při povodních Dráb 2010
BD128900928 Filtrační deformace v zeminách – inovace stávajícího zařízení, možnosti detekce, kritéria vzniku Zachoval 2008