SVV juniorský

Specifický vysokošklolský výzkum – juniorské projekty

 

Seznam řešených projektů

FAST-J-18-5328 Problematika vnější sufoze/ztekucení Hala 2018
FAST-J-18-5417 Tvarová optimalizace usměrňovacích prvků pro rozstřikovací uzávěry Nehudek/td> 2018
FAST-J-18-5104 Výzkum podmínek vzniku a vývoje privilegované průsakové cesty Petrula 2018
FAST-J-18-5114 Numerické modelování obtékání mostní konstrukce Pavlíček 2018
FAST-J-18-5409 Vývoj přemístitelného lapáku dnových splavenin Kammermayer 2018
FAST/FEKT-J-18-5385 Detekce anomálií zemního prostředí elektrickou impedanční tomografií Dušek 2018
FAST-J-18-5525 Infiltrace vody do zeminy – komparace výsledků vybraných metod Műnsterová 2018
FAST-J-17-4621 Porovnání turbulentních modelů při řešení problémů proudění s volnou hladinou na přelivu vodního díla Holinka 2017
FAST-J-17-4596 Formování nánosu říční delty v závislosti na zrnitosti přitékaných dnových splavenin Kammermayer 2017
FAST-J-17-4577 Vliv geometrie přítokové šachty na  kapacitu přelivu se širokou korunou Major 2017
FAST-J-17-4689 Možnosti odhadu hydraulické vodivosti zemin metodou elektrické impedanční spektrometrie Műnsterová 2017
FAST-J-17-4434 Porovnání 2D a 3D numerických modelů při stanovení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky Pavlíček 2017
FAST-J-16-3692 Hodnocení nejistot při 2D numerickém modelování proudění vody v záplavových územích Lukášek 2016
FAST-J-16-3666 Rozbor empirických vztahů pro stanovení hydraulické vodivosti a jejich použitelnost pro různé typy zeminy Hala 2016
FAST-J-16-3637 Možnost stanovení zrnitosti zemin metodou EIS Műnsterová 2016
FAST-J-16-3588 Charakter proudu před návodním lícem přelivu se širokou korunou s bočním zúžením Major 2016
FAST-J-16-3466 Charakteristiky volných přepadových a výtokových paprsků Nehudek 2016
FAST-J-16-3354 Analýza stability sypané hráze pomocí modelů chování Vrubel 2016
FAST-J-15-2838 Porovnání bezpečnosti betonových přehrad pro jednotlivé scénáře porušení dle stupňů bezpečnosti a mezních stavů Adam 2015
FAST-J-15-2776 Analýza metod vícekriteriálního hodnocení povodňových rizik Kozubík 2015
FAST-J-15-2756 Hodnocení stability svahů hrází malých vodních nádrží ve vazbě na požadavky ČSN 75 2410 Vrubel 2015
FAST-J-15-2755 Stanovení rekalibračních intervalů hladinoměrných snímačů měřicích systémů proteklého množství odpadních vod Hamouz 2015
FAST-J-14-2382 Riziková analýza porušení zemních hrází v důsledku přelití Alhasan 2014
FAST-J-14-2327 Analýza rizik vyplývající z ohrožení citlivých objektů při povodních Kozubík 2014
FAST-J-14-2271 Použití pružně plastického modelu pro stanovení stupně bezpečnosti na malé sypané hrázi. Vrubel 2014
FAST-J-14-2270 Problematika tepelné napjatosti betonových přehrad. Adam 2014
FAST-J-13-2007 Aplikace metody EIS v objektu ČOV při měření provzdušnění Fejfarová 2013
FAST-J-13-2003 Hodnocení spolehlivosti zemních hrází ohrožených porušení v důsledku přelití Alhasan 2013
FAST-J-13-1978 Způsob stanovení mezních hodnot veličin sledovaných v rámci TBD s použitím podmínek mezních stavů. Adam 2013
FAST-J-12-44/1740 Vliv změn teploty prostředí na charakteristiku snímače Z-metr III Fejfarová 2012
FAST-J-12-43 Studium rychlostního pole při obtékání pilířů a stanovení součinitele kontrakce Mistrová 2012
FAST-J-12-41 Stanovení hodnoty součinitele drsnosti vodních toků vybranými empirickými vzorci Smelík 2012
FAST-J-12-29 Armovací proces krycí vrstvy dna štěrkonosného toku za vysokých hodnot relativní drsnosti Roušar 2012
FAST-J-11-50 Návrh modelu pro odhad ztrát na lidských životech při povodni Brázdová 2011
FAST-J-11-42 Porovnání rychlostních polí měřených na reálném objektu jednoštěrbinového rybího přechodu a jeho výsekovém modelu Stračánek 2011
FAST-J-11-40 Hodnocení spolehlivosti zemních hrází ohrožených filtračními deformacemi Čejda 2011
FAST-J-10-49 Rozbor podmínek při vzniku zatěžovacího minima hladinové klapky Picka 2010