GAČR

Grantová agentura České republiky (GAČR)

 

Seznam řešených projektů

GA103/09/0977 Experimentální a numerické modelování turbulentního proudění s rozsáhlým odtržením Příhoda, Louda, Šulc 2009-2012
GP103/08/P538 Kvantitativní analýza vlivu modelového měřítka při modelování proudění směsi vody a vzduchu na stupňovitých skluzech. Špano 2008-2010
GA103/06/0595 Analýza rizik souvisejících se změnami režimu podzemních vod při extrémních hydrologických situacích Julínek 2006-2008
GA103/06/0461 Modelování turbulentního proudění v uzavřených a otevřených kanálech se zvýšenou drsností stěn Příhoda, Bodnár, Šulc 2006-2008
GA103/04/0731 Vliv spolupůsobení kořenových systémů dřevin a armovaných zemních konstrukcí na stabilitu břehů Šlezingr, Úradníček 2004-2006
GA103/04/0741 Optimalizace metod monitorování volné hladiny a jejího působení v zemních hrázích Pařílková, Krejčí, Švancara 2004-2006
GA101/03/0018 Vyšetřování turbulentního smykového proudění v kanálech s náhlým rozšířením průřezu Jonáš, Šulc 2003-2005
GP103/03/P152 Využití GIS a matematického modelování při analýze rizik v důsledku havarijního zhoršení jakosti vody v tocích Julínek 2003-2005
GP103/02/D100 Využití matematického modelování a GIS jako nástrojů rizikové analýzy záplavových území Dráb 2002-2005
GA103/02/0545 Měření struktury proudu k verifikaci matematických modelů ve vybraných hydraulických prvcích s možností jejich tvarové optimalizace Příhoda, Šulc 2002-2004
GA103/02/0018 Využití metod teorie pravděpodobnosti, matematického modelování, hodnocení škod a rizikové analýzy při návrhu protipovodňových opatření Říha 2002-2004